Disclaimer

Copyright

De website dungensemolenbakker.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Dungense Molenbakker V.O.F en Strive V.O.F. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Beide partijen spannen zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Dungense Molenbakker en Strive behouden zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden beide partijen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Tevens kunnen De Dungense Molenbakker en Strive geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Zij garanderen niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De Dungense Molenbakker en Strive sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van De Dungense Molenbakker.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.